9? 'H*. Hf- BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. elijk- t van ndings- het 'I ijL n de on- en "bate In afwijking van het vroeger ingenomen standpunt ten aandien van verzoeker om vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor uitvoeringen, filmen e.d. voor mending en missiedoeieinden wordt besloten in den ver volge daarvoor vrijstelling van vermakelijkheidsbelas ting niet meer te verleenen. In verband hiermede wordt op het verzoek van het Zen dingscomité "Soest" afwijzend beschikt. regelin- van het et in- ng zijn Kennisgenomen. a+'ó. 'ïtf/ an leve- K 3esloten wordt «J.'Tolff te plaatsen op de lijst van le- v.Gem.- veranciers dezer gemeente. Hiervan zal hem mededeeling g geen worden gedaan. ctie dei- es van en eener echt na- ding. Cp het verzoek van adressanten wordt afwijzend beschikt. V er mg op een ver- ■erschul - sum, dooi I .ver sum I Besloten wordt de verschuldigde leges als oninvorder- -i baar aan te merken. hieren rist jaar stjaar uit- be betreffende suppletoir-kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. a||. l i3.en kan be- If >ouwing il worden iede reke-j ;n voor- •effende Lt gedaanj Kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 58