v m 9-fyri <sir BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Op het verzoek wordt afw^zend beschikt. Asn den Minister zal worden medegedeeld, conform het l*y>' advies van den directeur van gemeentewerken, dat veiling^- Vja van door iepenziekte aangetaste boomen steeds plaats heeft Adressanten zal worden medegedeeld, conform het advies J\\. van den directeur van gemeentewerken, dat opnieuw be-1 v JLf handeling van het teerdek van den rijweg zal plaats neb- ben. Kennisgenomen 9l+, beslot scnake lasten 1 r ng en wordt de winkeliers in deze distributie in te len. he Wethouder van sociale Zaken zal zich be^ met het ontwerpen van een terzake dienende rege- In het prae-advies van den Baad zal er de aandacht op worden gevestigd dat de klasse van de personeele be lasting reeds is gewijzigd (naar de 5e klasse). \h Voorts zal worden medegedeeld dat de uiting van adres-' santen als zoude de gemeentenuishouding onnoodig duur zijn een kwestie van appreciatie is. De raad zal zulks kunnen beoordeelen bij de a-s. begroeting. Besloten wordt de verordening den Baad ter vaststellirjg h aan te bieden. i v' '•ethcuder Gasille zal het College vertegenwoordigen, ja/f j-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 590