Volg- num- Afzender of voorsteller Korte mer 121? 121 v 1219 Dir-ie. i.vierken Commissie "helieer vo~r .i.a- over Eernf- brug, 3aarn bentr,-ureau voor •Arificatie en -?iri Adv.der Ver,v.lied lem. Voorzieter "bericxit naar aanleiding van het schrij. ven dd.1 -uugustus j.1. omtrent de hou - üögelijklieid bij ruiling van grond aa.. de Soesterbergs ch.es traat.-van leuninge - la- 1, at de. e er •- .Veenstra. He derheii van de commissie l-rondbedrijfi J Uitbreidingsplan kan zich vereenigen .4 een grondruiling en ;el zooals die oor spronkelijk nas voorgesteld, zoodat de gemeente het gedeelte op den hoek van euninue;;laan- 3oest.erher.gsche straat z. 1 verkrij gen. vraagt of -.en bereid draL;e van de gemeente te de inrichtin,_ van de nieuw bru^ over de verkeers eg zijn ..en oij- bevorderen vcof te bouwen nam in den aan te leggen ■aarn- oevalaken voor het secondaire verkeer en daarmede de oudt Ue ibrug te doen vervallen, ;aar..„ede de scheepvaartbelangen zullen zijn gediend, zendt rapport in over de gehouden con trole der administratie van de oning- stichting 'Ons --elan./1 te Amersfoort over et le hal.,'jaar 1^3°* stelt voor ten behoeve van de vuilnis auto der gemeente een all-risksverzeke- ria, aan te gaan en hei daarvoor benoo- di^de crediet bij den raad aan te vri^eii 122^ -"1 nciëele 'üöïfi.- .issie .eelt mede dat zij zich niet met het voorstel van - .en tot deelname in Dorgstelling3fonds voor de t-eldersche vallei xtan vereenigen» 1221 -Roc iands --0- ninginnel.ian lp» 1222 Veearts heurmeeS' ;er, aliiier 1223 -.v.déSpaa, van - r^ str .11 'ber verzoekt zoo spoedig mogelij van noodzakelijke verbeteriig c aancr en_ k), ;en voor perceelen 4o-5^a ïeetzlaan 20-34, 3°~42a en I verzoekt mac -.ti.iiig bot Let aankoopen van een bevries, icrotoom voor een be «.ra I van f.1,27.--. e evens worden terzake verstre-" bij schrijven van 18 September 193 verzoekt de door ..ern te verleenen bij" drage in de kosten van verpleging van zijne echtgenoote terug te brengen van f.1.0 f,k.kC oer eet. SO U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 595