yj1" v //U é(f/s A BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan den leer Veenstra aal -orden mede edeeld, dat ..et College "bereid is dtn Raad voor te stellen ...et .ieli aan te _aan een ruilir.L van grond aan de Soesterbergsche- straat hoek van heuningenlaan, 4ul.cs in dier voege, da gij in eigendom zal verkrijgen een bouwterrein, onmid dellijk grenzende aan net z0'Wandelbosch net een diep te van ongeveer 7^ ^éter en een "breedte van 44 - eter ar ie 3oesterberusciiestraatgemeten uit de zuidelijke rens van liet perceel van den heer Veenstra, een en an- :,er in onderling overle0 aan te wijzen. 1/ oJ n In het "belang van de scheepvaart, ook voor deze gemeen- te, is het college in principe bereid den Kaad voor te j ..tellen eer. "bijdra.. - in de meerdere kosten te verleene. Alvorens hieromtrent een definitieve beslissin^ te kun-; nen nemen is het mede in verband met de finantieele po-| sitie der gemeente noodzakelijk, dat iet College de kos ten worden mede edeeld. veld worden aangedrongen op bespoediging van zijn adviesv, inzake herstelling van de woningen, zulks teneinde nog Sjt. '»w/ i manen ;e voorkomen. Besloten wordt aan den Voorzitter machtiging te verlee-| ;e slo.iton. ur"\ nen j.e verzekering -'o vergadering na ad naaf t liaar voorstel en besluit het Otfe. ivies der Commissie ter kennis te brengen van den Baadj. J -ösioten ordo adressant mede te deelen u-at de Ged,Sta ten het crediet voor de rioleering .ebben L.oedCjekeurd tn sooedi0 met het werk een aanvang zal orden gemaakt. besloten -;ordt bij de begrooting 1;37 ^en raad voor te stellen de bevries .icrotoom aan te koopen. gesloten wordt het bedrag der bijdrage te handhaven op x«i.-- per -'eek. V Oü> k i. V Jh V ?U- VOO!1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 596