Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 123° fet.ii.-asille ,voarj zit tor uer commis-f sie -rondbedrijf c- n - i g or jjiciii* 1231 Hir- -m. erken xe32 I dc duiden deelt mededat door nem in de vergaae- jring der commissie op 21 September j.I. v.enschelijkmeid om de ten Hoorden en van 3oestduinen aan de Soester- bergschestraat geprojecteerde bouw blok- ken te benouden, in bespreking is ge bracht. He ConMissie sprak zich voor he.. behoud van.de bouwblokken uit; alleen de neer - ooder oehield zich zijn stem voor, voor het &eval hem uit de kaart, elke niet aanwezig was, de wenschelijk- jheid van een andere beslissing mocht [blijken. "Voorts werd door de commissie geen bedenking uemaakt tehen het denk- jbeeld om als object voor de .verkverscmaf- fïag van het verlengde van de kidaenlaan in een bocht naar de Soesterbergsche- j straat Voi j lein Zwitserland} een obsct- eg te doen aanleggen met een eenvoudig verharding van leem en grind. deel'c xuede, dat z.i. geen bezwaar besta, het aan den .ellin ag gelegen perceel no.175^-» Zat tot 1 ovember a.s. bij oio in huur zal zijn, wederom te ver- muren. He Commissie Grondbedrijf en Uit breidingsplan kan met een verhuring te gen dezelfue huursom zich vereenigen. adviseert den Raad voor te stellen -.vak Rootselaar en -.Rozendal te dagvaarden •voor de arrondissementsrechtbank te Utrecht teneinde te liooren verklaren voc. recht, dat de gemeente 3oest eigenares is van dc oij men in erfpacht geweest [zijnde faronaen met veroordeeling om does ronden te ontruimen. Xj7 -*n oLi. iliCè» 5 -'b i S f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 599