Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte i n h o u 118 119 120 121 122 123 Voorzitter AirJStalenhoef Torenstr »2CSoest Oir .ü-eni. werken Lir.Geii.w er ken Ver.tot bestrij ding der t.b.c. te Soest Boekhoudt namen JlokVeenzoom8 Soest stelt opnieuw aan de orde de regeling der verhouding van de achterstallige pensioensbijdragen verschuldigd door het gemeentepersoneel over het tijdvak 1 Juli 1925 t/m 31 L30.1931in verband met het in de vergadering van 21 Jan. jl.genomen besluit tot ■en soepeler regeling. het toepassen van verzoekt een tapvergunning, voor de be- neden-voorlocaliteit van perceel "oren- straat no.20. deelt mede dat door Mej ,G .G.A.Gerritsen, wonende Paulus Potterlaan 28, als wo ning in gebruik is gegeven de naast het perceel gelegen garage. Te dezer zake wordt geadviseerd een aanschrijving te richten tot ontruiming en tot verwijde ring van ae aangebrachte stookgelegen- heid. verzoekt wijzigingen te brengen in de steunverleening door haatschappelijk Hulpbetoon tegen arbeidsprestatie. verzoekt een bijdrage in de kosten van verpleging van I.ari.nus de Ruig over een tijdvak van 14 dagen tegen een verpleegprijs van f.2.2p per dag. Gornelis van Hazendonic over een tijdvak I van 127 dagen tegen een verpleegprijs van f3.-- per dag. Henarik Johannes v.d.Spaa over een tij dj vak van 86 dagen tegen een verpleegprijj van f.2.7C P®r d.ag. Trijntje Boersma over een tijciwefc dagen tegen een verpleegprijs van 152 van f 2r pö. verzoekt aan den Haad herziening van zijj aanslag in het gebruik van de Heide- enj Zandgronden over het jaar 1934.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 59