Afzender of voorstede Datum Korte inhoud De Voorzitter. JG«ijnands Dirkstraat 5' a. Geneesheer-Direc teur 's-teerenloo, Minister van De fensie a.i. doester Vrijwillir ge Reddingsbrigade p/a J.»v.^uelle,ïof renstraat 13,noest' De Voorzitter. Afd.financiën ter gemeente-secreta- rie biedt ter behandeling aan het door aen Raad wederom om advies naar 13.en ge zonden verzoek van G.Vastenburg te ionersfoort om alsnog ontheffing te ver- leenen van het verbod tot het opricnten van een rookerij van vleeschwaren in perceel van Lenneplaan 23, kadastraal bekend sectie U.no.1654. komt bij den haad in beroep over liet besluit van 13.en w. van 1j november 1935, 1e afd.no. 17/107, inzake de hei verleende ontheffing ingevolge art.6 der bouwverordening voor den bouw van een ennel woonhuis op perceel sectie n.no.535Ö gelegen aan de dchrikslaan. doet de overeenkomst betreffenue oirn kuijper toekomen. zendt antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd. 17 De cember 1955 betreffende de exploitatie van de woningen aer woningstichting "ons Belang". verzoekt belasting-ontheffing op de entree's voor den propaganda-avond op 1 5 uanuan as Bventueele baten dienen fing oefen-materiaal. voor aanschaf- brengt opnieuw ter sprake het in de laatste raadsvergadering (30 December 1935) teruggenomen voorstel inzake het aanbrengen van borden aan het politie bureau te hoest en te hoesterberg, zulks teneinde deze aangelegenheid na der te onderzoenen. biedt ter vaststelling aan een opgave ingevolge art.12, 1e lid van het fi- nancieele-vernoudingsbesluit van de jaarwedden van den burgemeester en den secretaris op 1 Januari 19/b. r i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 5