num- Afzender of voorsteller Datum mer l Korte inhoud 1233 1234 12 35 1236 Dr.Boessingh en ^r Bupert IsiV Arnhems cle waterleiding h nvan Asch, nang- Brinkweg 12, te Boest B.van metel adj commies ter secre taxie 1237 Geneeskundig In specteur van de Volksgezondheid Brengen rapport uil omtrent ihen ingestelde geneeskundig naar u.Vos, gemeentewerkman 'tember 1935» het door onderzoek Op 29 oer uit omtrent ue kcs- gebra ent w cru en breng 1 nader rapport ten, -welke in re ken i voer het leggen van as leidingen op nst terrein van usn abonné in verband met net plaatsen van den watermeter binnens hui s jverzcekt aan den Baad [desbetreffende als bedoeld in [wet in verband men oprichting jceel Is tig juant der vr^wilii bepaling art met van 'forenstraat 21 ferzake aavies uitgebraent door cntneffing van 03 aer Verordening 4 sub 2e aer hinder de deer hen voorgfenoj een rcoker^ in per- wordt gun-: den commar.- e brandweer van Beest' en den directeur van gemeentewerken, verzcekt net besluit van het college 15 bept.j.1. tot bepaling van z.„n wedde) als adjunct-commies ie herzien, daar uit besluit gegrond is op de verlaging var. jde minimum-wedde van den rang van adjunfe [commies, hetwelk voor nem een nadeelige juitnomst opl verthem was toegezegd, Jvcc'rdat tot verlaging van ae minimum- wedde van den rang van adjunct-commiés is overgegaan, dat hk bg het behalen yan Let diploma gemsente-financiën be- verdesd zou werden tot adjunct-commies ter secretarie, zoodat h:u üw college .-ui jnog verzoekt Uw besluit te herzien opda {bij het bepalen van het aantal periodie ke verhoogingen vcc r z^n wedde rekening gehouden wordt met de indertijd gedane toezegging tot bevordering naam de toer geldende salaris grenzen van ad Junct-coQf bies Verzcekt in verband met het aan Gedepu teerde Dtaien uitgebracht aavies te mo gen vernemen om welke red en uit een 010' punt van de volksgezondheid het door b> en niet gewensent wordt geacht dat het verzoek van G.H-v.d.Broek tot het bouwen van woonhuizen nab., de B.K»Be graafplaats aan den kostverlorenweg wordt ingewilligd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 603