Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1 24d 1 24b 1 2.7 1 24b 1249 1 290 J.Reiman becrl boe ster Vrijwillige ReddingsbrigadeI Soest erbergschesti:- 9 scest. -Directeur Gemeen tewerken Directeur Gemeen tewerker; -eerstaanwezend In genieur te Amers- f c-ort Directeur van Ge meentewerken B.J Lieman, restau rateur te winster- aam verzoekt rrdstelling van Vermakelijk heidsbelasting voer een te organiseeren propaganda-avond in hotel kernland op een der laatste dagen van october a.s. berient, dat er geen bezwaren bestaan tegen een nieuwe verhuring van de per ceel en A.n c. 20 jb en 1199 aan «j .üdams. ook ae Commissie Grond uedr^.f en Uitbrei dingsplan heeft tjgen een wederverhu ring geen bezwaar. deelt modeleen bezwaa gen wederverhuring van ger voorkomende in het De Commissie Grond.bedr^f plan heeft eveneens tegen geen bezwaar de Oronuen, vroi grondbedrijf en Uitbreiding wedervemuriiï verzoekt te mogen vernemen of in prin cipe vergunning man werden verleend venr den bouw van een gebouw voor den vliegaedischen dienst op een afstand van neer uan 120 Li. van de Banning- straat en of terzake ontneffing van art.Ö der Bouwverordening uan werden verleend De Directeur van gemeentewerken brengt advies uit bii senrkven van 2c Sept.'jó| nc1/5ö doet toekomen een staat van meerderweri betreffende docr Chr0Schultsalwieri bij -e uitvoering van de nem opgedragen i werkzaamheden voortvloeiende uit be stek no.^/IUru, verrichte meerdere werf' zaamheden t.w. sausen lambrizeering -s afdeeling ter secretarie, tot een be drag van j 7 doet afstand van z^.n verlof' A.geldende voer ae beneuenlocaliteit van perceel Banningstraat 2 (.restaurant boester na^ tuuxbad t S -U- u.J yi i t e -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 607