U. 'k V Jr BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen op Kiona nutte geniet, wordt neaen en mitsdien Wethouder uusille van ontheffing. van de overweging dat ae vexeenigirig te algeraee- werkzaam is en geen subsidie uit de gemeente besloten een mild standpunt in re de gevraagde ontueffirig te versla art zien tegen ner v verleene rieenen A ■sa- ,.an oen Raaa zal worden voorgestelu de betreden pèr- ceelen wederom te verhuren zoodra kuams neeft bericht zien te hunnen vereenigen met den üuurpr.us van «1,= oer are. Y gesloten wordt den Baad voor te stellen ue bè'txekkely-j \f r ke gronden over liet t-.,dvak 1 rjov.'jjo - 1 nov.'jY wetex- om te verhuren voor dezelfde prezen als reeds nebben gegolden. Voorts zal aan den Raac worden voorgesteld burgemeester en Wetuouders te machtigen voor net jaar 1^37 zoowel oouw-als weiland te veruuren. Aan uen -erstaan.,ezend Ingenieur zal een en anuer wor- jf J den medegedeeld conform het advies van uen directeur van gemeentewerken. hst verlor' A. wordt ingetrokken. V -j\) H - tv.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 608