d IVd num- Afzender of voorstelie mer Korte inhoud 1251 1252 1255 i.Iinister van Go- ciale Zaken. Be Voorzitter. Wethouder Gasille;, Voorzitter Commisi- sie Grondbedrijf en üitbreid ingsplan. 1 254 directeur van Ge- me ent ev/ e rken vestigt de aandacht op de beregening van den huurtoeslag aan werkloozen, die na 15 Gept.goedkooper zrin gaan wo nen of vermindering van huur iiebben kregen. brengt in behandeling de hieronuexver- melde afzoneerleke ontwerp-strafveror- d cningen: 1e. op de huisnucurering en de plaatsing van waarschuwingsborden. 2e. op het vervoeren en begraven van lijken. 5e. op het rooken aoor jeugdige perso nen 4e. op het toezicnt op lo0em anten, tap perijen en dergelijke, alsmede op pu blieke vermakelijkheden. 5e. cp net gebruik van weegwerntuigen. deelt mede, dat door iaem in de vergade ring ae^. Commissie op 21 September j.1. nader in besprekin, is gr bracht de door J.C.Bloupot voorgestelde ruiling van rond aan den nieuwewe0. je Commissie kan zich met een ruiling van grond vereenigen, waarbij door Biou- pot niet minder _rond wordt gegeven en de oxJ de ruiling vallende kosten voor renening van Bloupot zulien zijn. Voorts kan de Commissie er zic.^ mede vereeni gen, dat da van Bloupot te verkx-jgen grond, met uitzondering van dien von de verbreeding van den ivieuweweg uan de Bruin zal vvcraen o r g oqragon en he gem eente b e s t uur zdn bemiddeling .ai verleenen voor den verkoop van een stut gronds door Bloupot aan de Bruin, zulks in verband met diens plannen tot den bouw van een huis jan den nieuweweg. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de no di^e teekenin^en en adviezen. iry-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 609