Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 14255 u.H.Veenstra bericht met de voorstellen tot ruiling van grond, conform het raadsbesluit van 30 September 1936, accoord te gaan. 1256 u.van Dalen,Heh. Jeugdherberg De Heidebloem verzoekt fakkeltocht met collecte te mogen houden op 3 October 1936. 1257 Jir.Oem.werken zendt verantwoording inzake overschrij. ding credieten verbetering wegen en bermen. 1258 Soester Werkloozen Organisatie verzoekt maatregelen te nemen tegen prijsopdrijving. 1259 in de vergadering komt de heer Kuijer, namens de h.V.Heidebloesem, teneinde, in aansluiting met het onderhoud het welk hij gehad heeft met den wethouder van Openbare Werken, te spreken over een regeling tot oplossing van het bezwaar, bij O.S.ingebrachttegen het uitbrei dingsplan n.l.dat Iieidebloesem eenige jaren geMen met de gemeente eenige strooken grond heeft geruild tegen een boschperceel dat als bouwterrein kon worden bestemd. Dit bouwterrein wordt in het uitbreidingsplan echter als "bosch" bestemd. Hierdoor heeft gemelde D.V.schade, hetgeen zij wenscht op te lossen door b.v. een ruiling met andere grond. üqslote Staten Up het Beslote zenden v eenend De Voor genomen gezet t zal aar Het col in den en zal loopig zien di heeft t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 613