G-^53 X BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen .besloten wordt het raadsbesluit thans aan Gedeputeerde Jj Staten in te aenden ter goedkeuring. v >JU: üp het verzoek wordt gunstig beschikt, Besloten wordt de verantwoording in afschrift door te zenden aan den rijksinspecteur der Werkverschaffing te u. r Veenendaal. lVv De Voorzitter deelt mede reeds maatregelen te hebben genomen en de betreffende wettelijke bepalingen nauw gezet te zullen uitvoeren. Conform het vorenstaande zal aan den Haad worden medegedeeld. Het college is niet ongenegen een regeling te treffen in den zin als door den heer Huyer naar voren gebracht en zal t.z.t» daarvoor een voorstel doen, doch voor- loopig zal de meening van G.5.worden/afgewachtaange zien dit college op een desbetr.adres van Heidebloesem heeft te beschikken. jf <2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 614