Volg- num- Afzender of voorsteller Datum korte innoud mer 1260 1261 vVeth. Openbare Wer ken Gemeentesecretaris stelt in de eerstvolgende vergadering van den i*aad de verkoop van een beton molen van Openbare Werken ter kennis te brengen en te verzoeken deze verkoop alsnog goed te keuren. stelt de vraag of volledig aan het be sluit van den Haad van 30 Sept.j.1. inzake uitbetaling van de ingehouden f.O.50 op den steun en het zenden van een afschrift van dit raadsbesluit aan diverse autoriteiten, moet worden uit voering gegeven. 1262 Voorzitter stelt aan de orde het rapport terzake het gehouden onderzoek omtrent de bewe ringen van den chauffeur H.A.Vos zooals die door het raadslid Hilhorst ter ken nis van den ^aad zijn gebracht in de vergadering van 31 Juli 193^»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 617