j Volg- i num- Afzender of voorsteller Datu m mer 124 125 126 127 128 Dir .Gr em.werken Voorzitter V oorzitter 'Vetii.de Bruijn Ver.Vrijwillige Brandweer te Kor'te inhoud adviseert he aankoop van firma 'J.J.va prij s van. f dit chassis pen bij de f voor f.1365. De desbetref Raad wordt d lezen. t 0j.j rot een Vord Chas n Dam te .lmer IbCCen de tot vuilnisau onderhandsche sis V 3 bij dé sfoort voor den n opbouw van to aan te koo- iriiia Jordaans te Schiedam fende voordracht aan den oor den Secretaris voorge- deelt mede dat de Binancieele Commissie eenig bezwaar maakt tegen de voordracht I aan ;en Raad dd.2l Januari 1936 4e afd. j no.1677 "t°"t toekenning van een perio dieke verhooging van f.95.-- aan den technisch ambtenaar 3e klasse bij ge meente .erken ^.u.J .van i.iexjst in, aande 1 Januari 1936. De Commissie verzoekt het Coxlege een andere regeling te tref-j fen tot opheffing van de inderdaad be staande sterke salarisverlaging op dien ambtenaar toegepast. deelt mede dat de JTinancieele Commissie het College adviseert de voordracht aan j den Raad ad.14 Januari 1936 4e afd.no. 1086 i.z.afwijzende beschikking op het verzoek van B.Karelse tot toekenning van 2C /o op zijn pensioen als agent van po litie, te wijzigen door alsnog voor te j stellen hem 20 toeslag toe te kennen. stelt voor alle in Soest gevestigde dok toren een schrijven te richten waarin hen verzocht zal worden in verband met de financieele positie der gemeente het mogelijke te doen tot bezuiniging in de kosten van opname van patiënten in zie kenhuizen ehsa.iator ia vraagt machtiging tot aankoop van 200 jslang, 3 paar laarzen en 3 helmen, te bestrijden uit de begrooting I92S. Beslotc dering itechnii het ti, verstrt oritvanj ging Yi Beslot lordt 5eslot niet m ting 1 het di

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 61