Korte inhoud 1263 1264 1265 1266 V erVreemdelingen verkeer "Soest Vooruit" Voorzitter !T uentr.Bureau voor Verif.en Pin.Adv. der ver.v.bed.Bem. te s-Sravenhage Bir .Bern. werken 1267 PILand s t oriac om en A.E.van Boor 'den Oosterlingh e.a. zendt de rekening over 1935 betreffende het verkeersbureau ter goedkeuring in. stelt voor de vergoeding, als bedoeld in art.101 der L.Q.Wet 192O voor de -^ngen- daalschool voor het jaar 1933 vast te stellen op f.9.94 per leerling voor g.l.o. en op f.15»07 voor u.l.o. zendt rapport betreffende de controle van de jaarstukken 1935 d-er woningstich ting "Patrimonium" alhier. doet een 11-tal declaraties toekomen we gens door hem ten behoeve der gemeente bij voorschot gedane uitgaven tot een bedrag van f.103.89* verzoeken een gedeelte der Spoorstraat en een gedeelte van den Korte Melmweg te noemen "Prins Bernhardstraat" ;Be heeren W.H.G.Doorman en J.J.Krugers hebben bij schrijven dd.24 Sept.j.l. ver' zocht niet over te gaan tot wijziging dezer straatnamen, doch voorloopig te volstaan met een duidelijker naamvermel ding van de Spoorstraat op den hoek der van rteedestraat om dan te gelegener tij! een nieuwe straat naar Prins Bernhard t« noemen om dezen daarmede te eeren. 1268 Oudereom.der openb, scholen en best. der afd.Soest en Sfberg van Volks onderwijs vragen aandacht voor verstrekking van melk aan schoolgaande kinderen voor het jaar 1937. 1269 -Sir.Gem. werken deelt mede dat Mej.J.Brüggeman onthef- fing behoeft van het bepaalde in art.o der bouwverordening inverband met den bouw van een enkel woonhuis op perceelJ 2100 ged. en 2128 ged. gelegen aan den Verl.Schoolweg. Be Bir.v.gem.werken adviseert de gevraat de ontheffing te verleenen onder voor waarde van storting in het Wegenfonds van een bedrag van f.673*75* i 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 621