Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1273 1276 1279 b ir G em. w er ke n 1274 1275 12 77 Vervuem „accoun tants te s-Gra- venhage ./oningbouwver .Goed -tonen, Soest voorz.Adm.der tom. beh.voerende over de Bembrug te Baarn üin.v.Binnenl.Baken 1278 Voorzitter Soester Harmonie Batientia vincit Omnia deelt mede dat G.v.d.Berg, Spoorstr.20, te Soest, ontheffing behoeft van het be-, paalde in art.14 der bouwverordening in- verband met den bouw van een serre tot op een afstand van 9 li uit de zijschei ding aan perceel sectie B no.l84ü, ge legen aan de Biddenlaan. -terzakewordt gunstig adviee uitgebracht. zendt uitnoodiging tot het bijwonen van den lüen accountantsdag der vereeniging te nouden op daterdag 17 Getober 1936. vraagt van de zijde der gemeente maatre gelen door b.v. het verstrekken van huurbonnen teneinde te voorkomen, dat de huurachterstand der werkloozen tijdens de wachtweken niet noodeloos hooger op loopt. deelt mede dat naar de voorloopige ra ming van de Birectie van den Kijkswater staat de meerdere kosten van den gewij- izigden bouw eener nieuwe brug over de kern ruim f.óOjjOO.-- zullen bedragen. deelt mede het voornemen tot uitgifte vajn een publicatie inzake dagelijksche regen- waarnemingen. Be Bir.v.Bern.werken deelt mede dat het van zeer veel belang is te achten, dat de dienst Gemeentewerken in het bezit zou komen van bedoelde gege vens, en verzoekt een exemplaar van die publicatie aan te vragen. stelt aan de orde een crediet-aanvrage aan den -rtaad voor eventueel uit te kee- ren schadeloosstellingen ter uitvoering van de Vet houdende tijdelijke maatrege len tot het tegengaan van prijsopdrij ving. zendt de rekening over 1935 me't verant woordingsstukken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 627