P dl Adressant zal worden medegedeeld dat volgens de bouwver- i> ordening de benoodigde ontheffing wel kan worden ver- leend doch dat de beslissing op de bouwaanvrage zal moe ten worden aangehouden aangezien het bouwplan strijdt met het vastgestelde uitbreidingsplan. De Secretaris wordt gemachtigd desgewenscht een afvaar- 4 y/S diging op de vergadering aanwezig te doen zijn besloten wordt niet op de vraag in te gaan. besloten wordt aan de Commissie mede te deelen dat de opgave van de totaal kosten het College in het nemen eener beslissing niet verder brengt en dat daarom wordt verzocht zoo mogelijk het percentage op te geven waar naar de gemeente Soest in verhouding van haar belang bij den nieuwen brug, zou behooren bij te draden. Aan den Directeur wordt machtiging verleend één exem plaar der publicatie aan te schaffen. Jr V di gesloten wordt een crediet ad f.3D00.bij den baad. aan te vragen. rekening wordt goedgekeurd. A i w r y r\ o tröY»iT<5H or» i nr? oonfflc-?! tv fo rihn i -i n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 628