BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen indsche 3 Dij de voor den van i te koo- iedam den Besloten wordt conform het advies van aen Birecteur van. Gemeentewerken. -Je raadsvoordracht wordt goedgekeurd. mmissie rdracht 4e afd. erio- den j ge- gaande zoekt te tref- ad be- op dien {Besloten wordt dat de Voorzitter in de s raad s verga- y 'wering zal voorstellen aan den heer G.G.J.van üeijst, technisch ambtenaar 3e Klasse bij Gemeente-werken over /fyé //aa het tijdvak 1 Januari tot 1 Augustus 1936 een toelage té verstrekken van 7/12 van f.95* 1 Augustus 1936 ontvangt deze ambtenaar zijn gewone periodieke verhoo- Ijging van fICC- - minus p tijdelijke korting. mrni s s i e cht aan fd.no. op het ning van van po- oor te l kennen. gde dok- aarin nd met nte het g in de in zie- ,n 200 nte iesloten wordt de voordracht te handhaven. I.iordt besloten. Besloten wordt de Vereeniging te berichten, dat thans :;iet meer beschikt kan orden over de posten der re roo- ting 1935. Ge bestellingen halden voor het einde van het dienstjaar moeten heboen plaats 0ehad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 62