Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 1283 Ged.Staten 1287 1288 1284 b.J.Lieman te Amsterdam 1285 -jJir.Gem.. werken 1286 ftf.van Asch,Lange •drink weg 12, Soest kin.v.3oc. Laken ed .L liaay kAon. laan 9, Soest zenden om advies het schrijven van het raadslid M.C.i'hijssen, waarbij deze er bezwaar tegen maakt, dat de burgemeester niet overeenkomstig zijn verzoek hoofde lijke stemming heeft gehouden over de in de raadsvergadering van 30 3ept. j .1.vast gestelde zomerhuisjesverordening, boor den heer i'hijssen is aan Gedeputeerde staten verzocht te bevorderen, dat de be gane onjuistheid wordt hersteld, zulks mede omdat bij het in werkingtreden van de op 2S Mov.1935 vastgestelde strafver ordening ook onjuistheden zouden zijn begaan. verzoekt restitutie van te veel betaald verlofsrecht ingevolge de brankwet over de kwartalen kov.'3ó t/m 3^ April '37« zerxdt advies tot betaling van een bedrag ad f«5«5ü aan d-e fa.Joh.van Schalkwijk én kn.alhier betreffende door hem ver richte werkzaamheden aan de brug over de Praamgracht. verzoekt toestemming om. een bergplaats aan een bestaande garage, gelegen bij bet winkelhuis aan den Idieuweweg hoek Smits- weg, te mogen aanbouwen. Je dir.v.gem.werken adviseert afwijzend bij schrijven van 8 0ct.'3ó, no.3/22. deelt mede, dat ingaande 4 October 193^ de huurtoeslag wordt afgeschaft en de re geling van het standaardloon wordt opge schort. Inplaats van de huurtëjoslag komt een overgangstoelage gelijk aan 2/3 van t de huur boven f.3»Per 3Ü Sept.193^ een maximum van f.l.5u, echter alleen voff ondersteunden, die in het tijdvak 1 t/m 1 Oct.^ó reeds in ondersteuning zijn geweest. dient thans bij den xtaad bezwaren in aanbrenging van den hoogen trottoirband vóór haar perceel.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 633