oJ,- "ml BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen an het eze er emeester hoofde er de in j .l.vast- Hoor eerde at de be- zulks den van trafver- zijn betaald et over 1 '37. n. bedrag lkwijk hem ver over de plaats n bij het k Smits- wijzend 3/22. er 1936 en de re it opge- lag komt 2/3 van .1936 tot Heen voer k 1 ning a in teg® oir band Aan ded.Staten zal worden medegedeeld dat de voorzitter ien indruk had dat niemand anders hoofdelijk stemming verlangde zoodat een enkele aanteekening van het tegen zijn van den heer '1'hijssen voldoende was. Vuorts zal viorden medegedeeld dat de wijziging van de alg.politie verordening (autokerkhoven] welke de heer ï'hijssen in zijn adres op het oog heeft is afgekondigd op de wijze zooals door bed.Staten werd gewenscht. I?J>- v ïot terugbetaling van het te veel betaalde ad f.12.50 wordt besloten. verlofsrecht l? tuU V i'ot uitbetaling wordt besloten. (jA Voorts zal den dir.v.gem.werken worden meaegedeeld aat ihet college ten zeerste ontstemd is over de noodzake- lijkheid van dit meerderwerk, hetwelk een gevolg is van het met te weinig zorg opnemen van de te verrichten werkzaamheden, ket den meesten klem zal er op worden aan gedrongen een en ander in den vervolge nauwkeuriger te bezien. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, zulks conform het advies van den dir.v.gem.werken. V kennisgenomen, houden. net den inhoud zal worden rekening ge- Aan den haad zal mededeeling worden gedaan van den in- noud van het schrijven van het college van 10 Sept.j.1. hetwelk adressante is gezonden op een schrijven van ge lijke inhoud als dat hetwelk thans aan den kaad is ge dicht. Voorts zal worden voorgesteld het adres voor Kennisgeving aan te nemen. 1? V |0S.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 634