Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 12Ö9 Besteder Kleuter- sch."Soest-^uid" 129Ü Afd.f inanciën 1291 fJir.dem.-wer ken 1292 Irv/.A.Pattijn 1293 -dir.dem. werken 1294 Voorzitter 1295 ^ir.dem.werken verzoekt, bij de spoorwegovergang en bij de kruising hieuweweg/Parklaan waarschu wingsborden "school" te doen plaatsen. -Ue -Sir .v. dem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 5 Sctober j.1. no.847. adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouwverenigingen en -stichtinge verschuldigd over het 3® kwartaal 1936 te bepalen als volgt van 1 Juli t/m 6 Juli op 4 7 36 September op 3/2 bericht naar aanleiding van het schrijven van Ir.T.Kruijff dd.l8 Sept.j.1waarbij deze in overweging geeft te bevorderen, dat de gemeenteraad, voordat de beslis sing naar o-ed. Staten t.a.v.het uitbr.plan valt met de n.V.keidebloesem tot een be vredigende oplossing komt. -Se hir.advi seert ^ed.Staten te verzoeken de goedkeu ring van het plan niet afhankelijk te sta] ilen van een al of niet tot overeenstemmin geraken met de if. V.Heidebloesem, doch te berichten dat het gemeentebestuur zoo ispoedig mogelijk zal trachten door een grondruiling aan de bezwaren van de K.V. tegemoet te komen. Voorts is ingekomen een op deze aangelegenheid betrekking hebbend jschrijven van de N.V.Heidebloesem. deelt mede, dat hij wegens aanstaand ver trek uit de gemeente niet langer lid kan blijven van de commissie tot wering van schoolverzuim. deelt mede dat H.J.Babes, banningstr.41, te Soest, ontheffing behoeft van het be paalde in art. 14 der bouwverordening t/b, van den bouw van een garage groot 3x6 heter op perceel K no.2019» gelegen aan de banningstraat. ■L'erzake wordt gunstig advies uitgebracht. doet voorlezing van de ontwerp antwoorden welke opgemaakt zijn naar aanleiding van het schrijven van het raadslid a.P. Hilhorst, verzoekende te mogen interpel- leeren omtrent het aan den chauffeur monteur bij gemeentewerken H.A.Vos ver leend ziekteverlof. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Aan het deeld c Échter borden. iC'onf orm Conform hoofd v orden I |ring va. al of n baarbij spoedig trachte tegemoe Aan den worden !Je gevr* Je ontwe relet 01 Ac tober P-/1292 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 635