h \hJ. BESLISSING Afdeeling j en No. 1 in bij ir schu- isen. ;rent jtober Aan het bestuur van de kleuterschool zal worden medege- l? aJj. deeld conform het advies van den dir.v.gem.werken. Echter zal niet worden overgegaan tot plaatsing van "borden. door .chtinge 1936 Conform het advies wordt besloten. :hrij ven jaarbij .eren, ïslis- ;br .plan ;en be- advi- ;oedkeu- te stel ïstemmin .och te zoo een Le h.V. imen een hebbend ,nd ver- .id kan ig van itr .41, Let be- .ng t/h 3x6 :n aan bracht woorden ng van erpel- ur- ver- oek om odige Conform het advies van den dir.v.gem.werken zal aan het hoofd van de 2e afdeeling ter prov.griffie (mr.KruyffJ worden gevraagd om te willen bevorderen dat de goedkeu ring van het plan niet afhankelijk wordt ^esteld van de il of niet overeenstemming met de k.V.üeidebloesem. baarbij zal worden bericht dat het gemeentebestuur zoo spoedig mogelijk in overleg met de nV.Heidebloesem zal trachten aan de bezwaren b.v. door een ruiling van grond tegemoet te komen. f-an den Raad zal ter voorziening in de vacature Pattijn L worden voorgesteld: J.v.d.Kopvan Veedestr.3^» te Soest. v gevraagde ontheffing wordt verleend. iS'ê. Je ontwerp antwoorden worden goedgekeurd. 'jelet op het advies van bouw- en woningtoezicht dd. 13 ctober I936 no.35/134 wordt besloten de aanvrage no. j/l292 in te willigen. /Om (As J'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 636