Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1296 1297 1293 b>ir .hem. werken h.V. 'i'heehuis"So es terdal" 3'berg wnd..Oiruem. werken komt ter vergadering en doet eenige me- dedeelingen omtrent de gedragingen van den chauffeur-monteur li.A.Vos, verhand houdende met diens verlofaanvrage voor /oensdag 14 October j.1. des namiddags, Omtrent deze aangelegenheid zal een schriftelijk rapport worden ingediend. zendt antwoord op schrijven van 3.en dd.ó Oct.1936, no.4056 inzake oprich ting van een gebouwtje met eenige uri noirs en ïV.C.'s op het door haar gehuur de parkeerterrein aan de hatenburglaan en zal, alvorens een nieuw plan in te dienen, gaarne vernemen welke lijnen moeten worden aangehouden in verhand met de wenschen der 3choonheidscommissie zendt advies tot betaling van den 2en termijn der aannemingssom ad f.13.968.- (45 van f.31040.--) vermeerderd met f.1674.97 wegens meerderwerk, totaal f.15.642.97 terzake van het rioleeren enz. van diverse wegen enz. aan A.Gaden! te Goesterherg. 1299 3e afd..ter secre tarie 130G «J .3v.hreulcelen doet een ontwerp-puhlicatie toekomen inzake een te voeren meer-werk-actie te noest. verzoekt een inzameling te mogen houden voor de fam.Hornsvelddie door brand een groote schade hebben geleden. 1301 hoester ^erkloozen Organisatie 13ü2 üin.v.Soc.haken verzoekt thans reeds maatregelen te tref fen, waardoor het mogelijk is de steun- trekkenden tot november brandstof te verstrekken. deelt mede, dat in het tijdvak van 1 bovember 1936 t/m 3 April 1937 aan on~ dersteunde en bij een werkverschaffing geplaatste werkloozen een brandstoffen* bijslag kan worden verstrekt van ten hoogste f.1.-- per week, waarin de ge wone subsidie wordt verstrekt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 639