7u.st% d y Ifü BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen i3esloten w°rdt het rapport af te wachten en daarna te overwegen welke maatregelen genomen dienen te worden. 4 rtl'f. Ikesloten wordt het schrijven in handen te stellen van |de Schoonheidscommissie, met verzoek deze aangelegenheid met den heer Couturier te bespreken. tot uitbetaling van het bedrag ad f.1674.97 wegens meer- jderwerk wordt besloten. Omtrent betaling van den 2en termijn der aannemingssom wordt een nader rapport van /d, 'iden oirecteur van Gemeentewerken tegemoet gezien. J |Sedoelde ontwerp-publicatie wordt goedgevonden. Overeenkomstig het advies van den Inspecteur van loiitie 0^ jwordt besloten de gevraagde toestemming niet te verlee- nen. Vvjl Aan de organisatie zal worden medegedeeld dat haar ver- y.fisfrl- jzoek niet voor inwilliging vatbaar is, en dat de inmid- iels van den minister van Sociale ^aken te dezer zake lontvangen aanschrijving zal moeten worden uitgevoerd. Aet deze aanschrijving zal te gelegener tijd rekening morden gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 640