Volg num mer Afzender of voorsteller Datu Korte inhoud 1303 Diriiem. werken 1304 üed.^taten 13 ü5 hir.dem. werken 13OÓ •vfd.üoest der bed, ver.tot besch.van gieren 1307 hin.v.00c .haken 13 08 A.J.Alders en drukj- kerij Omit b.v. zendt antwoord op het schrijven van bur gemeester en wethouders dd.22 Juli j.1. betreffende het aanbrengen van verbete ringen aan de woningen der woningstich ting "Ons belang". Omtrent deze aangelegenheid is inmiddels een rapport ingekomen van den heer horns- veld, lid der Oommissie inzake woningbouw aangelegenheden. deelen mede dat zij in beginsel geen be zwaar hebben tegen het raadsbesluit van 31 Juli 193ó> 4e afd.no.21/5^2behou dens eenige nader in hun brief omschre ven bezwaren. bericht naar aanleiding van het verzoek van il.Peek, hetwelk mede namens de erven o.hok zou zijn gedaan om in plaats van het bij het perceel Ossendamweg 13 aan te brengen completeerende hek een enkel draaihek te doen maken, hij den direc teur bestaat tegen de gevraagde wijziging geen bezwaren, daar deze geen meerdere nosten zal medebrengen. deelt den raad mede, dat de financiën der afdeeling niet langer toelaten zwerfhon den in hun asyl op te nemen, in verband waarmede zij bereid is de hokken aan het asyl voor de opname van zwerfhonden te blijven gebruiken, mits de gemeente de kosten van verpleging en eventueel afma ken der honden vergoed:, '■'■'evens verzoekt zij in de -tig.Politie verordening de be paling te doen opnemen, dat honden, waar van de eigenaars onbekend blijven en lan ger dan 3 dagen in het asyl zijn onderge bracht, door een dierenarts kunnen wor den afgemaakt. deelt mede, dat de werkzaamheden van het bezinkingsreservoir tot en met 28 bov. a.s. mogen worden voortgezet en dat hij ermede accoord gaat dat de loonpost wordt verhoogd tot f.395ü* deelen mede dat zij zich met de regeling inzake officieele bekendmakingen kunnen vereenigen onder voorwaarde dat de publi* caties ingevolge de Hinderwet zoo beknop mogelijk zullen worden gegeven, hij ver zoenen voorts de opgaven van gevestigde &eÜjk «orden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 641