ÜU'llfb BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen au bur- i j .1. cbete- stich- niddela c horns- ningbou?;- sen be lt van ïhou- 3chre- srzoek 3 erven 3 van l aan enkel irec- Ljzigir ?dere 3iën der ïrfhon- ïrband ian het sn te be de L afma- ïrzoekt de be- waar- en lanr >nderge- wo r- ran het JMov. it hij 3t wordt jgeling cunnen 3 pubÜ" beknopt .j ver st igde üesloten wordt het rapport in nanden te stellen van den t/i hir.v.dem.werken, met opdracht een berekening van kosten in te zenden omtrent de door den heer -xornsveld geadvi seerde verbeteringen //lv. <$b/ -■>.an Gedeputeerde Gtaten zal een antwoord worden gezonden overeenkomstig het overgelegde concept-schrijven. Gesloten wordt een enkel draaihek te doen aanbrengen. S~al> Gesloten wordt den .daad voor te stellen aan de adres- seerende afdeeling te berichten, dat de daad een bijdra ge aan de vereeniging heeft verleend onder voorwaarde 'rfa.A/bt'f dat de afdeeling haar diensten enz. ten aanzien van de verzorging van z.g.zwerfhonden op zich. zou nemen, en dat deze bijdrage door de afdeeling aanvaard is, zoodat zij haar verplichtingen voor 1936 zai dienen na te komen, bijaldien de afdeeling op haar standpunt blijft staan, zal voor 1937 ëeen bijdrage verleend worden. Notificatie, -de -directeur van Gemeentewerken zal in ken- nis worden gesteld met dit schrijven. :''An de mededeelingen wordt kennisgenomen, -de officieele Publicaties van de hinderwet zijn reeds zoo beknopt mo- helijk weergegeven, het de overige wenschen zal rekening -orden gehouden. tyci/f.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 642