num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud en vertrokken personen al of niet aan te vullen met de toevoeging "inwonend", ter wijl de heer Alders verzoekt de katho lieke gevestigde en vertrokken personen met R.R.te merken. 1309 sir .hem. werken 13 lü eth»de uruijn zendt advies tot "betaling van den eerstes termijn der aannemingssom terzake van het verrichten van verfwerk a/d dienstwo ning a/d beukenlaan tot een "bedrag van f»52»5Ü ^75 A van f«7S.--J vermeerderd met f.17.50 wegens meerderwerk, totaal f.73»aan H.J.Smink, alhier. stelt naar aanleiding van de onlangs met den Rijksinspecteur voor de werkver schaffing gehouden besprekingen voor aan den hir.v.o-em.werken te berichten dat zoowel de algemeene als de dagelijksche leiding over de werkzaamheden in de bos- schen werkverschaffingsobjectberust bij de -directie van het Staatsboschbeheer 1311 missionaris v/h missiehuis te üden 1 Verzoekt o.m.vrij stelling van vermakelijk heidsbelasting- voor een te houden lezing en filmavond en middag op -donderdag 29 en Vrijdag 30 üctober e.k. in het Parochie huis afd.Steenhofstr.3c> te Soest. 1312 ^e Penningpi.van de v er"he herkebuur t," te Soest verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor het vertoonen van div films in het komende halfjaar 1936/1937* •de films worden niet uit winstbejag ver toond, terwijl de films een go^dsdienstig sociaal karakter dragen. 1313 weth.hasille biedt ter uitvoering van het bepaalde in de circ.van den kin.v.Soc.kaken dd.29 Januari 1936» no.2hO-i395 betreffende steunverleening S, aan een door hem en den Shef der afd.Pinanciën opgemaakt pro ces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den penningmeester van het crisis-comité B i'h.J.Regter.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 643