aJ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen, met den inhoud zal rekening worden gehou- den. Ln verhand hiermede zal voorts het plan voor 1937 - mede op verzoek van ötaatsboschheheerter wijziging morden teruggezonden. besloten wordt de navolgende bedragen te verhalen: oip J.Soelt een bedrag van f.1.per week G p W r.Spelt 3.50 9VZ4 .j.Verwey 2» 5® jie Voorzitter deelt mede dat hij een onderhoud heeft gehad met het bestuur der betreffende woningbouwver- eeniging vertegenwoordigd door de heeren «Jv.d.-brugge d.burgwal en A.Priem, -baarbij is door deze vereeniging de toezegging gedaan zooveel mogelijk aan de in het verificatierapport gemaakte opmerkingen gevolg te zul len geven. Kenni sge nomen. Kennisgenomen. n de commissie zal worden medegedeeld dat de burge- iV teester bereid is de tentoonstelling op 10 Nov.a.s. des konds 7 uur te openen. an Vos zal worden medegedeeld dat het rapport het col- pge aanleiding geeft tot strafoplegging, vos zal over- pnkomstig art.90 van het werkliedenreglement de gele-, o u pnheid worden geboden zich schriftelijk binnen 4 x 24 4j uur te verantwoorden. Aa verznelr van StaatnViORnVihshfifir t.fiT -mi i y.i o-inxr sr-*- Tii UtfU 4-—^— - -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 648