BESLISSING Ardeeling en No. Aanmerkingen ing van eukelen twerp toekomen an de ffen die n Lennep. eft van er bouvi- bouw s b no. ffing te voor- g tot hetI srwerken 3t II. nesloten wordt de bemerkingen van den directeur van l-5 gemeentewerken te volgen en den naad te verzoeken deze <yx- te aanvaarden. je gevraagde ontheffing wordt verleend zulks overeenkom- stig het advies van den directeur van gemeentewerken. - t net bestuur van de bouwvereeniging, hetwelk op uitnoo diging in de vergadering komt, deelt mede dat wellicht het voornemen bestaat voorloopig niet over te gaan tot /li r uitvoering van het schilderwerk, inverband met deze -0. mededeeling zal aan het bestuur worden medegedeeld dat het college alsnog de beslissing tegemoet ziet. aan den I Aan den haad zal worden voorgesteld de weilanden te op Ï.O.yi verhuren voor f.b.65 per Are, voor den duur van 2 jaren, y verzoe-1 uelet op het advies van bouw- en woningtoezicht dd. I van de 23 bct.1936 nos.35/141 en 35/13° wordt besloten de aan vragen nos. 1/1297 en I/I209 in te willigen. V di v j- st. <Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 652