Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1326 1327 4e afd.ter secre tarie V oorzitter 1328 1329 de Afdbelastingen ter Secretarie A.^uziekver"St. Joseph" 3' berg legt over een ontwerp-voorstel aan den gemeenteraad tot opheffing van de "be trekking van gemeente-veearts. "biedt ter behandeling aan de ontwerp no- ta waarbij de bedrijfsbegrootingen en de gemeentebegrooting voor het dienst jaar 1937 den ^ad worden aangeboden. verzoekt te willen vaststellen en uit voer caar verklaren het prim.kohier School! gelden 1936-'37 lol een totaal bedrag van f34^6 3e gein.-ontvanger adviseert de termijnen van invordering genoemd in art.3 der be treffende verordening, vast te stellen op| 31 3ec.'3b, 31 tan.'37, 28 Pebr.'37 en 31 ^aart '37> telkens voor een vierde gedeelte van den aanslag. Verzoekt ontheffing van de betreffende bepalingen van de Winkelsluitingswet in- verband met een op 14 en 15 november a.s.| te houden bazar tot des avonds 11 uur in" de groote zaal van Hotel Huis ten Halve, 3e inspecteur van politie heeft geen be zwaar. 133U -3e Voorzitter biedt ter vaststelling aan ontwerp-be- sluiten tot vaststelling van pensioens grondslagen van J.H.A.hupert en d.J.van Vleuten, ingaande 1 Januari 1936 en van J.J.van Vleuten en J.b.A.Batenburg in gaande 1 April 1936, benevens van P. Hiaas ingaande 1 October 1936» 1332 l.v.d.Bremer 1333 4ed.i-uivelcentrale 1331 Jed.Staten van U- trecht vraagt in huur het te voren bij J.P. Hilhorst in huur geweest zijnde weiland aan de Perd.Huycklaan groot 115° 112, en kad.bekend als sectie J 700 tegen een huursom van f.ó.per jaar. deelt mede, dat aan armen metkerstmiseenj gave kan worden verstrekt bestaande uit vet of margarine, vrij van heffing. verzoeken ter kennis van den gemeentere te brengen, dat geen terugwerkende kramj worden verleend aan hun besluit van 13 Pebruari 1936,3e afd.nr.4753 35/555>° dj goedgekeurd bij H.3.van 1 Juli 193° nr\ j ,ot regeling der bezoldiging van de a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 655