1 1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen er straat- 11 van de n den weg en ntsoen n tegen- ngt de j schrij- le huur bekronden iigd: ian -decke- lan Alaam sten van tn Hart- l dat de n de den boutf ,ar redej .ld op e huur ngen .H.Assir^ jaar n h.A, per jasfi uigen eek; .'37 prijs- rk ten- meer trijd druk- instel- fooal Adressanten zal worden medegedeeld confor.i. het advies van den directeur van gemeentewerken. Up de door den directeur geadviseerde verbeteringen zal in verband met den financieelen toestand der gemeente niet worden in gegaan. Jj' k' h rm jbesloten wordt de betreffende gronden aan de terzijde (A vermelde personen onder dezelfde voorwaarden weder aan y te bieden. Aan den voorzitter-administrateur zal worden gevraagd of het mogelijk is zoo nauwkeurig mogelijk op te geven het 'aantal vaartuigen vals mede tonnemaat daarvan) hetwelk v jaarlijks de Aembrug passeert met bestemming "Soest". Baarbij zal tevens worden gevraagd op te geven de op brengst van de ontvangen tolgelden van voornoemde vaar tuigen. gesloten wordt het perceel Beukenlaan 15 in huur aan te bieden aan den agent van politie u.van hummel tegen een huurprijs van f.2ÓO.-- per jaar. -^e woning Aoninginne- laan 6l en Birkstraat 6 zullen aan de vorige huurders Jzijnde resp.n,A.Vos en H.Huigen weder tegen dezelfde (huursom en onder dezelfde voorwaarden in huur worden aan geboden. aan den haad zal worden voorgesteld de noodwo ningen tegen dezelfde huursom en onder dezelfde voor waarden te verhuren. gesloten wordt op de voorgestelde regeling niet in te \i> gaan. Aan den secretaris wordt machtiging verleend aan v Plaatselijke drukkers, bij wijze van toerbeurt, de -^vering van het benoodigde drukwerk op te dragen. s"sy C"'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 658