Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 i) ir g em wer ken hir.gem. werken hest.v.d.ver. "i'lo4 ralia" G0est C.A.leeman, van 'eedestr.10,Soest Alg. 'Geluid soriiroep ~>ir .Gem. werken jed.Staten van Jtrecht deelt mede dat door u.J»Mennes, da Gos- talaan 10, te Soest, zonder schriftelij]} vergunning een houten kippenschuur groot 2*75 x 4 li en hoog 2»^0 M is opgericht, op perceel sectie G no.l859> gelegen aan de da Gostalaan. Geadviseerd wordt aan Mennes een aan schrijving te zenden om over te gaan tot afbreking. deelt mede dat een "bergschuur, staande op perceel sectie 1» no.2045» gelegen aan den Postweg, en waarvan eigenaar is H. i'ammer, iostweg 4, te Goesterberg, op verschillende punten in een zoodanig sta dium van verval verkeert, dat voor de gebruikers beslist levensgevaar aanwezig is. Geadviseerd wordt aan i'ammer een aanschrijving te zenden. deelt mede dat ^vert van den daan, geb. 6 maart 1926, te "utrecht, en wonende kerkstraat 45» te Soest winnaar is ge worden van het door de gemeente beschik baar gestelde spaarbankboekje met een inlage van f.10.--. verzoekt verbetering der bestrating van den korte helmweg, gelegen tusschen de van 'eedestraat en het kerkpad-Ge Dir. v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 22 Oct.36 ,no»93^> dringen bij onderscheidene brieven aan 0 betaling van de overeengekomen kosten in verband met de opstelling van een ge luidsinstallatie ter gelegenheid van de onthulling van het oningin ümma ho mimen op 21 Octj .1. .biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- j dige teekeningen teekeningen en adviezen) j jzenden een exemplaar van het goedgekeur de raadsbesluit van 30 September J-93° I tot aankoop van f.4G00.-- 4obliga- tien gem.Aotterdam en f.lOOG.-- 4 7° ooligatie gem.1 s-Gravenhage,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 659