num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1346 134-7 1343 1349 135^ 1351 (iel.Staten van Utrecht ■rt'. Cadensaannemer te öoesterberg Uentr .-»urvV erif i- catie en fin.adv.j te den daag Voorzitter 0 .v.d.Augt ,-Ueetzl. 35» namens n.u.^on- Idagsscholen '-ted. dtaten deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de raadsbesluiten van 30 dept.1936 nos.2l/5c'3 t/m 21/5U9 21/5H behoudens hetgeen voortvloeit uit hun schrijven van 2U üct.1936, 3e afd.no. 333^/2677 betreffende de begrooting voor 1936. deelt mede dat op 25 Ueot.j.1. de door hem aangenomen werkzaamheden voortvloei. ende uit bestek no.1 van 1933 voor de le maal geheel zijn opgeleverd en verzoekt inverband hiermede den 2en termijn der aannemingssom terzake te mogen ontvangen, ■de dir.v.gem.werken brengt advies uit bij schrijven van 29 ^ct.'33, no.ll23« zendt ^rapport betreffende ka sop neming et1 controle administratie gasbedrijf over het 2e en 3e kwartaal 1933* stelt voor aan de maatschappij tot ex ploitatie van staatsspoorwegen verminde ring te vragen van de som, verschuldigd als huur voor een terrein gelegen naast de o.l.school in de .^rkebuurt. verzoekt toestemming tot het houden van een jaarlijksche kerstcollecte. zenden een exemplaar van hun besluit dd 2U Cctober 1933» 3e afd,no.3297/'23 56 t° voorloopige vaststelling voor deze ge meente van het uitgavenquotient bedoeld in art.13, 2e lid in verband met art.3^ negende lid van het financiëele verhou- dingsbesluit over het rekeningsjaar 193 1352 Hoofd v.d.Hijks- dienst der ^evensm. I distributie den j -uaag vestigt de aandacht op het houden van een intense controle op de verstrekking van margarine en gehakt in blik. 1353 le afd.ter secre tarie biedt ter vaststelling aan het ontweXS- van een aan l.van Asch,H.Hrinkweg 12, loest, te verleenen vergunning tot het oprichten van een slagerij en rooxerij resp.in en achter het perceel d'orensti 21 kad.bekend gem.loest in sectie h no. 5300 en het plaatsen van! in den wink

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 663