num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud huisvader v.h.l'e- huis voor -^ilitai ren te f'berg -ed.staten van utrecht best.harmonie der h.V.C. te uoest p/é, ->..~agemaathor en- weg 3 f.v.d.üoef en u V.d.hop ooi amanda n t Vrij wil lige brandweer ö'berg ~>ir.oem.werken klaagt over den waterafvoer bij het te huis vanaf de -oanningstraatwaardoor de toestand soms onhoudbaar is. bir.v. gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.2ó Oct1 36 ,no.ll75, noodigen namens de ministers van binnen- landsche zaken en van financiën burge meester en wethouders uit te bevorderen dat het raadsbesluit van 31 Juli 1936» tot rangschikking der gemeente voor de heffing der personeele belasting in de vijfde klasse wordt ingetrokken. verzoekt vergunning voor collecte t.b.v, instrumenten voor jeugdcorps. deelen mede niet in aanmerking te willen komen voor het lidmaatschap van de com missie tot wering van schoolverzuim. merkt op dat hem geen mededeeling is ge daan van een aan de wijkcommissie ver- feende ontheffing van de bepalingen der Winkelsluitingswet inverband met een op 5, 6 en 7 ->-«ovember a.s. te houden bazar. mitsdien kan door hem terzake geenerlei verantwoordelijkheid worden gedragen. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 667