Voig- rium- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1566 1 367 1368 1 369 H.A.Stork, Stations- weg Soest De Voorzitter- 0.VerschoorKach tegaalweg 15, Soest C.Verschoor, hach- tegaalweg 15 Soest 1 370 j Gebr.Wijman en D. Posthumus te Soes- terberg. verzoekt aanbrenging van verlichtingen plaatsing van een bank tegenover het Koningin Emma-monument De Directeur van Gemeentewerken advi seert bij schrijven dd. 56 Üetober J.l, tot niet-inwilliging van dit verzoek. adviseert aan den Baad thans het voor stel te doen tot het in schenking aan vaarden van het Koningin Emma monument. vraagt een tapvergunning voor de voor- localiteit van perceel Nieuwstraat 13. vraagt verlof A. vcor de voorlocaliteitl van perceel Kieuwstraat 15* jDe inspecteur van politie heeft geen bezwaar verzoeken het daarheen te leiden aat ook door de gemeente Soest geen vergun-| ningen tot verkoop aan of langs den openbaren weg van niet hier in de ge meente gefabriceerd consumptie- en roon}| ijs werden verstrekt. jDe Inspecteur van Politie brengt hier- omtrent rapport uit bij schrijven dd. Oct.1936) no.5614/4. 371 vï'.Elzenac. r Toreh- straat 2a, Soest. 1 372 De Voorzitter. deelt mede dat wegens financiëele moei lijkheden geen volledig gebruik kon wor den gemaakt van de hem bij besluit van 27 Juli 1934, no.1/921 verleende ver gunning voor den bouw van drie dubbele woonhuizen aan den Dorresteinweg Verzocht wordt, hoewel de termijn reeds verstreken is, alsnog het derde dubbele woonhuis te mogen bouwen. De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit bij rapport dd. jl October 195o, no.35/70. stelt vcor den Baad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit„zOÜ'| als dat eveneens voor het jaar 195^ door den Raad is genomen betreffende jhet onderhands of in het openbaar ver- koopen van verschillende aan de geme|n'l te toebenoorende goederen als afbraak) boomstammen enz ./in het jaar 1 937 mocn:| ten beschikbaar komen. welz.e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 671