4T' Iju. BESLISSING Afdeel ing Aanmerkjngsn en No. ohting ej er het i advi- j.l. srzoeü. Besloten wordt op net veizoe.. van adressant niet in te ft gaan, zulks overeenkomstig net advies van den Directeur van gemeentewerken. V 3t voor- Lng asn- aonument. Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten j- den Baad het noodige voorstel te doen. ie voor raat 1j. )calitsit geen n aat vergun den de ge en roocj t hier- dd. 31 le raoei- kon woH it van e ver- dubbele K n reeds dubbele De gevraagde vergunning wordt geweigerd, aangezien het jG. maximum is bereikt. A Het gevraagde verlof A. wordt verleena ff. Conform het advies van den inspecteur van politie wordt besloten adressanten mede te deelen dat op hun verzoek niet kan worden ingegaan, aangezien met inachtneming van den wensch van den minister van Binneniandsche Za ken betreffende ventverordeningen en plaatselijke pro tectie, reeds voldoende rekening met hunne belangen wordt gehouden. Conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken wordt op het verzoek van adressant afwijzend beschikt. Jh A' thf brengt dd itzoo-; f enue ar ver- gemeen- fbraak» 37 mochi Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloter^. I- V \\h) v Os JL i- XXi0 0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 672