BESLISSING Afdeeling en No. Adressanten zal worden medegedeeld, conform het advies 1/ van den Directeur van Gemeentewerken, dat voor het jaar v j 1937 overwogen zal worden of gelden beschikbaar gesteld 1 Aunnen worden om de gewenschte verbeteringen aan te brengen. Ge gevraagde vrijstelling wordt verleend. a kennisgenomen. besloten wordt van der 3paa, de ecntgenoot^ van patien- te, wederom op zjjn verplichtingen te w^zen. y .,-<51$. Aan den Directeur van Gemeentewerken zal worden medege-^G^ Ge deeld dat z.jn motiveering, terzake, het College niet kan bevredigen. Het College is van oordeel dat vóórdat Y9é4 tot de samenstelling van het bestek wordt overgegaan de uit te voeren werden met de meeste nauwkeurigheid moeten worden opgenomen, of opnieuw moeten worden opgenomen in dien zccals thans het geval is geweest sedert de eerste opname een tijdsruimte is gelegen. Indien de mogelijkheid zou kunnen bestaan, dat aan de uitvoering der werkzaam heden meerdere kosten zullen verbonden Zijn, dan aanvan kelijk in tie oegrooting is geraamd, zal hieromtrent, na gepleegd overleg met den wetnouder van openbare werken, gerapporteerd moeten worden ac.n het College opdat bij den jHaad eventueel verhooging van crediet kan worden aange-? jvraagd. Het College is ten zeerste ontstemd dat de on-j Verwerpelijke zaak niet met den wethouder is besproken. Besloten wordt aan den Directeur van Gemeentewerken te D verzoeken het College omstandig in te lichten omtrent denvtA stand der werkzaamheden verbonden aan net samenstellen van den wegenlegger. 15ee 1 in net bijzonder waren de vra-i jgen te stellen wat tot nu toe is verricht, hoe lang naalr het oordeel van den directeur net werk nog zal moeten voortduren en of de gevolgde werkw^ze en de inrichting j van den wegenlegger in overeenstemming is met het inzicht van den prov.waterstaatVoorts wordt besloten aan het J-ngenieursbureau voor bouw en waterbouwkunde "Het Ovor- sticht" tp L eventer, de vraag te stellen of de aanbieding .6-aaan bij schrijven van p Juli 19^4, Ho. 2072 betreffende XI. \jiX

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 674