Volg num mer Afzender of voorsteller Datu Korte inhoud 1379 Hoofd afd.Volks huisvesting Minis terie Sociale Zaken. 1 380 Directeur van Ge meentewerken. 1 381 M.de Bree. 1382 1 383 Ver.van Hed.Gemeen ten. Afdeeling Finan ciën. 1 384 1385 Directeur van Ge meentewerken Directeur van Ge meentewerken maakt eenige opmerkingen naar aanleiding van de ingezonden balans per 31 Deo. 1 935 en de verlies-en winstrekening over 1935 der woningstichting "Patrimonium" alhier brengt advies uit over het verzoek van H.Majoor, Beukenlaan 21, om huur van grond aan de Verl.Talmalaan, groot 1000 M2, kad.bekend als sectie H.no.511; Tegen verhuring bestaat z.i. geen be zwaar. vraagt ook im huur te mogen hebben net perceel D.795, hetwelk vroeger in huur was bij Th.wolfsen. doen mededeelingen ten aanzien van de uitvoering van het capitulantenreglement wijst Burgemeester en Wethouders in ver band met het raadsbesluit ad. 19 Octo- ber 1936, 1e afd.No.628 op de hierbij overgelegde uriefwisseling met Gedepu teerde Staten dd. 19 Febr.1934> 5 Maart 1934 en 2b Maart 1934 (rt0.21/293/294). doet gegevens toekomen omtrent het werk verschaffingsobject Bezinkingsreservoir te Soesterberg. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. het opm< nog 6eS Aan de aan wel] voor he" Voorts 20 üctol o/nst and Beslotei grond t< huurprijs Den Dire wel rapj loeelen lom huur „olfsen, fdrongen. iKennisgt kennisgï Imiddels 'aan de l school 1 'zijn ver^ jverleenc Aan den den vers |slikgang dient es l| |;Gelet of ■35/145, ten de s te willi 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 675