u BESLISSING Afdeeling I Aanmerkingen en No. ket opmaken van den legger voor een bedrag van ƒ.350,= nog gestand doen. Aan de woningstichting ^Patrimonium" zal worden gevraagd aan welke oorzaken het tekort in het onderhcudsfonds voor het complex van 6 woningen is toe te schrijven. /fat/. £3/ Voorts zullen de door den Minister bij het schrijven van 20 October 19^6, no.8680 M/L 738 gevraagde inlichtingen omstandig werden verstrekt. Besloten wordt aan aen Baad voor te stellen Majoor den |V grond te verhuren voor den duur van 2 jaar tegen een huurprijs van ƒ.0,05 per roede. Den Directeur zal onder de aandacht worden gebracht dat wel rapport wordt uitgebracht over verhuring van de per- oeelen D.no.1690 en 1973, doen niet omtrent de aanvrage om huur van het perceel D.no.7^5 te voren in huur bij Th. „olfsen. Op een spoedig nader rapport zal woruen aange drongen. k1 Jj- V i jL Kennisgenomen. Kennisgenomen. Volgens verxregen inlichtingen zal de in middels entworpen begrooting van de nosten, verbonden aan de herstellingswerkzaamneuen aan het dan van de o.l school te Soesterberg ten behoeve waarvan de Raad in zijn vergadering van 19 October j.1. een blanco crediet verleende, een dezer dagen net College bereixen. Aan den Directeur van Gemeentewerken zal opdracht wor den verstrekt het werx af te maken en in plaats van een .slikgang te graven een rioleering te leggen. Voorts Jjdient een gewijzigde teexening te worden overgelegd. Grelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. 35/145, 35/1475^/140, 55/144 en 35/131» wordt beslo ten de aanvragen nos.2/304, 1/1300, 2/382 en 1/1290 in te willigen. Bouwaanvrage no.2/383 wordt geweigerd. ^*380/. 0/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 676