Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1386 ^ir.tiem.viierken rapporteert tij een tweetal "brieven om- trent den toestand der vuilnisauto en hst gebruik dezer auto door den chauffeur- inonteur ü.A.Vos. 1387 -Jir .brem.werken 1388 1389 ^oester 'erkloozen vrganisat ie -•verste Lt.Jozef- esticht ooest I39O fnspv/h Lager On derwijs te A'foort rapporteert ter nadere toelichting van zijn schrijven dd.17 october 1936 inzake de arbeidsprestatie van den chauffeur- tionteur H.A.V'os» verzoeken bij het verrichten van werkzaai heden voor gemeentewerken de werkloozen te laten rouleeren en niet steeds dezelf de aroeiders in dienst te nemen. verzoekt aanbrenging van een lichtpunt voor het St«dozefgesticht^e Lir.v.den. werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd.28 tptober 1936 no.1178. vindt de aanvrage van den heer A.A.van Ieperen om leesboeken eenigszinsoverdre- ven, doch wil aannemen, dat eenige uit breiding van leesstof nuttig is. ^en extra-crediet van f.200.--, hetwelk het beste ware te besteden in de lagere klas sen, zal voorloopig zeker voldoende zijn 1391 Voorzitter stelt de vraag aan de orde of den Aaad a} dan niet moet worden voorgesteld bij de verhuring van de woning Koninginnelaan 125 lvroeger genummerd 61/ het z.g.brana- weerhuisje van de huur uit te zonderen. 1392 V;.J .v.Leeuwen en Ia verzoeken ontheven te worden van de voor- van -Jeeuwen,den waarde inzake grondafstand opgenomen in dlieklaan 19 en 21 de bij besluit van 19 ^ctober 193^» n0* te ooest 17/124 verleende ontheffing van het be paalde in art.8 der bouwverordening in verband met den aanbouw van een pakhuis aan perceel sectie L no.3676 gelegen op den hoek van de den Dlieklaan en de jos- straat. Le dir.v.gem.werken brengt rap port uit bij schrijven van 23 October 1936, no.l/65 en 2 november 1936,110.1/0-"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 679