num- Afzender of voorsteller Datum mer 'te tii. Openbare Ter ken Joh. "estemeyered|. lid v/h best. v/d 0 omYe rm o o t s chap "Soest",te Soest I uitgever Sosster- o o d e Drukker ij Smit .V.en ied.van "Je Soester" .V.Bank voor lied. Gemeenten te 1 s-j-rarenhage K.J.C.Verschuren, j Beukenlaan 7,Soest; 13 JirJfem. merken deelt mede voor te- stellen aan hoofden van de grootste en armste geziw.i.en, die ■een eigen oui*^in bezit of gebruik heb ben, ook in "Ket genot te doen stellen ivan pootaardappelen m kunstmaatechter! |tot geen ^rootére hoeveelheid' dan ver- js trekt' w.ordt. voor een oppervlakte tuin- 3 Aren. verzoekt het bij besluit van. 31 haart 1932 verleende verlof A voor de beneden- jlocalite.iten van perceel Iioninginnelaan 133. in den vervolge alleen te doen gelden! Ivoor de linker localiteit van gemeld 'perceel. jmecledeeling van de beide eerstgenoemden |dat zij geen. prijs stellen op verdere toezending van officieele oekendmakihgen terwijl laatstgenoemde geregelde toezen- iing verzoekt en voornemens is deze zoo veel mogelijk op te nemen. deelt mede dat stelde ere iet voeren wanneer zij op het beschikbaar g; geen betalingen kan uit zij niet in het bezit is wan een toezegging van burgemeester en ;ethouders om aan haar alleen desverlang promessen af te geven uie zij aan de ederlandsche bank in disconto kan geven verzoekt vergunning tot het oprichten va een inrichting voor het vervaardigen van meubels en het plaatsen daarin van een cirkelzaag, een lintzaag en een boorbank inwerking gebracht door een electromotor yan 1 ?.K. in een achter perceel beuken laan no.7 gelegen schuur kan.bekend ge meente Soest sectie II no.glóG. 13 Zendt een [taal bedrag bij voorschot ten gedane uitgaven. •tal declaraties tot een to- van f.99*33 wegens door hem behoeve der gemeente nc aan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 67