iU A Ja v hvii. V ven om- to en het ffeur- ng van 6 inzake ffeur- w e r kz 2,2,11." kloozen s dezelf- htpunt rv.dem. uit hij II78. ,-i.van overdre- ge uit een elk het ere klas nde zijnj n -daad ai hij de nelaan .g.brand aderen. de voor omen in 36, no. iet he~ ing in pakhuis egen 09 de 3os- ?t rap- bober ,no.l/6o BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Aan Vos zal worden medegedeeld dat het rapport het col- lege aanleiding geeft tot strafoplegging, vos zal over- ,jy' eenkomstig art.98 van het werkliedenreglement de gelegen-. „V neid worden geboden zich schriftelijk binnen 4 x 24 uur te verantwoorden. boor overlegging van afschriften van de desbetreffende stukken zal Vos in de gelegenheid wor den gesteld kennis te nemen van hetgeen hem ten laste lis gelegd. -ils voren. -besloten wordt aan den naad voor te stellen de organi- satie te doen berichten dat met de wenschen rekening V zal worden gehouden voorzoover geschikte arbeidskrach ten aanwezig zijn. Conform het advies van den dir.v.gem.werken zal adres- santé worden medegedeeld dat inwilliging van haar ver zoek niet gezien wordt als een gemeentebelang, in over weging zal worden gegeven een lichtpunt op eigen terrein te doen aanbrengen. Aan den heer van Ieperen zal in overweging worden gege- CJ[\- ven zijn aanvrage in te trekken en in overleg met den inspecteur een nieuwe in te zenden. besloten wordt het z.g. te zonden**» brandweerhuisje van de huur uit 1/ Jj het besluit dd.19 bctober 1936, no.17/124, wordt inge- troKken. Voorts wordt besloten den onderhavigen aanbouw aan te merken als te zijn gelegen aan de den blieklaan. Adressant zal voorts onder de aandacht worden gebracht dat nimmer een recht van uitweg op de -bosstraat, zal worden verleend. Wl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 680