Vti' BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. Adressant zal 'Morden medegedeeld dat terzake in deze x* eJ) gemeente geen vereenigingen "bestaan. Aan den heer linkelman te ^oesteroerg zal, onder toezending van deze circulaire, morden verzocht van advies te willen dienen omtrent het eventueel toetreden als lid of begunstiger van deze vereeniging. baarbij zal er op gevezen worden dat de controle, welke van hoogerhand op de gemeente- financiën wordt uitgeoefend, er steeds op gericht is de niet verplichte uitgaven zoo laag mogelijk te houden, indien werkelijk de noodzakelijkheid van de toetreding kan worden aangetoond zal een voorstel aan den haad kunnen worden gedaan. i-et college acht geen termen aanwezig op het verzoek Je gevraagde toestemming wordt verleend. I i.tfj gunstig te beschikken. Aan den dir .v .gem. werken wordt opgedragen een nieuwe ft Gf- begrooting van kosten in te zenden en wel in dier voege dat de werkzaamheden in werkversü&affing worden uitge- Hv>n- voerd. Teneinde een zoo "hoog mogelijk bedrag aan loonen in het crediet op te kunnen nemen ware er rekening mede te houden dat de materialen als grind en leem door werkloozen worden gegraven. Ae aan te leggen weg zal zich. moeten uitstrekken tot den Heideweg en een aftak king hebben naar de Loesterbergschestraat langs Klein Zwitserland en zal moeten worden ontworpen en aangelegd op de wijze als door den -directeur geadviseerd n.l.met een vleilaag en puinlaag als fundeering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 682