Volg num mer Afzender of voorsteller Datum I Korte inhoud 1 597 1 598 1599 U.V.Ned.Middenst bank Soest. H.AVoschauffeur- monteur bh gemeen tewerken. Directeur Gemeen-: tewerken. 1400 1401 G.Muijs, Smitsweg 15, Soest Directeur Gemeen tewerken. berichten de aflosbaarstalling per 4 Deo. 1956 der 4! fo obligatieleening ge meente s-Gravenhage 1927- Aan houders dezer obligaties wordt reciit van voor keur toegekend bij de inschrijving op Vy-, dag 6 Dovember 1956 op een 5b 5° obligo tieleening gemeente s-Gravenhage tot den koers van 98! De gemeente bezit 2 obligaties 4g ma ente 02596. 's-Gravenhage 1927 nos02594 verantwoordt zich schriftelijk naar aan leiding van het door den directeur van gemeentewerken uitgebracht rapport ad. 17 Üct.1 9 56 inzake een door hem gedane verlofaanvraagDe directeur van gemeen- tewerken brengt terzake dd. 27 0ct1936 advies uit. (zendt opnieuw een rapport waaruit blijkt dat de chauffeur-monteur li.a.Vos weiger achtig blijft te voldoen aan de gegeven jopdracht om mede te werken aan het ledi Igen van de vuilnisemmers bij het ophalen |van ascli en vuilnis. Geconstateerd is pat hij dit werk overlaat aan zijn medear Ibeiders waardoor de werkzaamheden steea tot in den avond voortduren. vraagt voorwaarden van verkoop van het perceel gelegen hoek Schrikslaan-Peli- kaanweg, op het desbetreffend verkave lingsplan aangegeven onder no.18. biedt ter behandeling aan een verzoek pm bouwvergunning, vergezeld van de n°°' (dige teekeningen en adviezen. I Beslcte maK.en te hele Het col monteur komstig moet wo den in straf 0 telijke Op gron recteur a. 17 0 b. 51 c. 27 d. 27 e 6 op erns werklie sloten I schorse: laangezi ge met is het i gedurem [het loo: het hem het Coli van den H.AVos te stel. de over: Beslotei aan te 1 benoude] Gelet o] 35/149, f-igen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 685