V' per 4 ^ing ge- houders an voor- ag op obligo age tot B E S L I S S I N i n Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt van het voorkeursrecht geen gebruik te maken, doch de vrijgekomen gelden te gelegener tijd weer te beleggen. 7° ge- 32594 en laar aan- teur van port ad. n gedane an gemeen! Oct .19)6 ïit b 1 ijktI >s weiger! gegeven het ledil cphalen| ïerd is jn medearj ien steen! van het .n-Peli* ■erkave- 8. Het college is eenparig van oordeel dat de chauffeur- 7^ monteur n.A.Vos den gang van zanen niet steeds overeen komstig de waarheid heeft weergegeven, hetgeen in strlj moet worden geacht met het reglement voor de werklie den in dienst dezer gemeente. Besloten wordt hem een straf op te leggen in den vorm van een strenge schrif- telijke berisping. Op grond van de reeds ontvangen rapporten van den di- xecteur gedagteekend d27 e6 a. 17 October 195b, no.6/26; b. 51 19 56, b/26; 27 1956, 6/26; 1956, 6/26 en 1956, 6/26, waaruit blijkt dat H.A.Vos op ernstige wijze in strijd handelt met de hem bij net werklieden-reglement opgelegde verplichtingen, wordt be sloten Vos voornoemd, als ordemaatregel, onmiddellijk te schorsen in afwachting van de beslissing van den Raad, aangezien de betrokkene naar het oordeel van het Colle ge met ontslag uit den dienst gestraft kan worden. Voorts is het College van meening dat het niet gewenscht is gedurende den termijn van schorsing aan Vos, voornoemd, het loon door te betalen, zoodat mede tot inhouding van het hem toekomend loon wordt besloten. Tenslotte neemt het College het besluit ooü het rapport van b üovember van den directeur van gemeentewerken in afschrift aan - H.A.Vos toe te zenden, teneinde hem in ae gelegenheid te stellen zich te verweren tegelijk met het verweer over ie overige hiervoren vermeide rapporten. •Besloten wordt het betreffende perceel aan Muijs in koop aan te bieden tegen een prijs van j'2,50 per M2 zulks Behoudens goedkeuring van de gedeputeerde staten. f Jj w 4W erzoek Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. n de 1100^35/149, wordt besloten ue aanvrage no.2/366 in te wil ligen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 686