Volg- num- Afzender of voorsteller Datu mer m Korte inhoud 1402 Afd.financiën 1403 •oir:-em. werken 1404 Aest.v/d Ver.oot bestr.der t.b.c. te ->oest 1405 'VVerweyv erl -ao- lonieweg 7» Ooest 1406 1407 Oed.Staten van Utrecht wvan A 3 chAr i nk- weg 12, A0est doet ter vaststelling toekomen een staat van uitgaven en een van ontvangsten be. trekking hebbende op de verbetering vanI het gedeelte doestduinen-Ooesterberg v® den weg ~>oest-Soesterberg alsmede een ontwerp-brief aan de ^edotaten dezer provincie houdende verdoek het restant-] subsidie der provincie in de osten de-1 zer verbetering beschikbaar te willen stellen. doet toekomen een begrootin^van de her-| stellingswerkzaamheden aan het dak van ide openbare school te doesteroerg. vraagt een bijdrage in de kosten van val pleging vani i'eunis van --'ooien over het tijdvak van dagen a 97 oept.t/m 31 Aec.lQ36 f.2»90 p.d. f.281.30-1 riet er -Qaane over .iet tijdvak van 9 ber t/'m 31 Aec.1936 184 dagen a f.2.65 p.d. f.222.60). deelt mede geen bijdrage in de verpleeg] oosten van zijn schoonvader te kunnen betalen. Voorts is ingekomen een schrijf ven van mr'l'erlingen betreffende de bijdrage van i'.Spelt te Aaarn. verzoeken te bevorderen, dat in de zo merhuis jesverordening van 3° September 1936 eenige wijzigingen van onderge schikten aard worden aangebracht. vraagt vergunning tot het oprichten vafl| een slagerij en rookerij resp. in en achter het perceel orenstraat 21, kada| straal bekend gemeente d0est in sectie n no.5656 en het plaatsen van: in den winkel: een gehaktmolen, aange dreven wordende door een electromotor van Ijs f.K. in de werkplaats: een stalen rookkas-- ierzake wordt gunstig advies uitgebracm door den commandant der vrijwillige brandweer van Soest en den dir.v.gen. werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 689