JU X l /JT. BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. i ooxaen en, die ik heb- ellen echtei n ver- e tuin- Haar t b e ried e ri- nne laan n gelden meld e vergadering ondersteunt de meening van den Wethouder n besluit dienovereenkomstig. 3a et verzoek wordt ingewilligd. Je noodige kantmelding 01 Jfy, e akte en op het afschrift van het verlof .1 zal worden ar. :ebracht h.' H511. noemden rdere ma klagen, toezen- eze aoo- kbaar gef an uit- ezit is ter en sverlang n de an geven chten va igen van an een b o orbank tromotor beuken- and ■e- een to- oor hem meente kennisgenomen. Aan de drukkerij 3mit A.V. en den uitge- er van de Soesterbode zullen mitsdien in den vervolge een officieele bekendmakingen meer worden toegezonden an de radaótie van Je Soaster" zullen de officieele ekendmakingen in den«vervolg- wel worden toegezonden, angezien zij bereid is deze op te nemen zonder ze tot usverre genoten vergoeding. Hiervan zal mededeeling orden gedaan aan de afdeelingen ter secretarie alsmede an de diverse diensten in deze g: esloten wordt niet aan het verzoek te voldoen. Je re :eering zal op de gerezen moeilijkheden worden ge' aze .aarbij zal tevens verzocht worden 'naar tusschenkomst n dezen wel te willen verleenen. n e:n dressant zal worden bericht dat uit eau nader ingesteld nderzoek is gebleken dat e Hinderwet behoeft. hij 0een vei ingevolge e declaraties tot een totaal bedrag van f.99•id oraen o-dgekeurd. tot uitbetaling zal kunnen worden overtoe-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 68