n e Jj blïsr BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen je betreffende staat wordt vastgesteld en de ontwerp ibrief wordt goedgekeurd. -an den -^aad aal in zijn eerstvoi^ende vergadering net oenoodigde crediet ad f. vso.- woraen aangevraagd. Vt,ïorbs wordt besloten de onderhavige werkzaamheden te beschouwen als noodza±celijn inverband met een geconsta teerde constructiefout. Jy 1* en van verM Je gevraagde bijdragen worden verleend. V /an 9 i f.2.65 verpleeg' kunnen ïn schrij le de 1 de zo- ïp tem oer Lerge- ït 3hten van in en 21, kada 1 sectie aange- oino t or >okkast .tgebracbi .lige ■v.gem. Nesloten wordt het bedrag van de oorspronkelijk bepaalde j*' bijdragen te handhaven. tyfifySZS kan den ha ad zal een daartoe strengend voorstel worden V «JJ- gedaan. x' Je gevraagae vergunning wordt verleend,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 690