Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 14op 14U9 14lo 1411 1412 1413 J .Lasselink, bunt weg 14, 4oest L Irl era wer ke n ~'ir era..werken Voorzitter .-i.-^ssink, -üeuKeip- laan l^a., ^oest ■^ir ,üem. werken vraagt vergunning tot het oprichten van een roggebrood- en koekbakkerij en het plaatsen van een tweetal ovens met olie stookinrichting alsmede van een deeg kneedmachine, in werking gesteld door een electromotor van 3 -2.A. in een stee- nen gebouw op perceel kadastraal bekend in sectie no.2^53 gelegen aan den braamweg •^'erzazie wordt gunstig advies uitgebracht door den commandant der vrijwillige brandweer van ooest en den dir.v.gem.- werken. brengt rapport uit over een mogelijken j aankoop van een afronding van den hoek ^allenkamppelsweg-birkstraat-'egens de hooge kosten van aankoop verlangd door den eigenaar J.Luwalda te 1 s-^ravenhage, wordt geadviseerd op de aanbieding ad f.ló.-- per i~2 niet in te gaan. deelt n.a.v.het schrijven van burgemees ter en wethouders dd.31 Oct.j.1» 4e afd. no.404C, betreffende verlaging van eeni- ge volgnummers der begrooting 193&» mede dat die volgnummers de daarbij genoemde verlagingen wel kunnen lijden met uit zondering van volgno.544. deelt mede, dat door het hoofd der ■^ng endaal school de namen van eenige per-j sonen genoemd zijn, die in aanmerking zouden kunnen nomen voor het lidmaat- schap van de commissie tot wering van 1 schoolverzuim te Loest. verzoekt te willen bevorderen, dat de bestaande huurovereenkomst betreffende het perceel beukenlaan lj?a ingaande 1 Januari 1937 wordt verlengd. bericht omtrent een mogelijken afstand van een strook groot 345 1-2kad.be kend als sectie 0 no.1772 ged.door H, van Laar ter verbreeding van de Vondel laan i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 691